Gołdapski Fundusz Lokalny

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

Opublikowano: poniedziałek, 14 lipiec 2014 21:56

NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

 

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

 

 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą sie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

- Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące

realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

- Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie

skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,

- Młode organizacje pozarządowych, czyli organizacje wpisane do KRS nie wcześniej niż 18

miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł.

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,

 • planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI: 247 500,00 złotych

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 17 lipca - 6 sierpnia 2014

 

 

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 10 sierpnia - 30 listopada 2014

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:

www.warmiamazurylokalnie.ploraz www.warminskizakatek.com.pl,

www.funduszlokalnynidzica.pl, www.stopa.org.pl, www.spdim.pl ,

www.przystan.iława.pl, www.kanal-elblaski-lgd.pl , www.funduszgoldap.pl

(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

 

  Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,

 2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,

 3. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.

 4. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,

 5. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,

 6. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,

 7. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,

 8. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

   

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:

- dla powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego

Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

ul. Wolności 11 19-500 Gołdap, tel. 508118968

www.funduszgoldap.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie: http://www.warmiamazurylokalnie.pl/index.php/konkurs-grantowy